NDT Bobath koncept je neurovývojová terapia. Zakladateľmi sú Dr. Karel Bobath a jeho manželka Berta Bobath, ktorí vytvorili koncept a zároveň založil Bobath centrum v Londýne, kde každý rok lieči stovky pacientov z celého sveta, hlavne s detskou mozgovou obrnou, ale aj s inými neurologické problémy.

Bobathovci sa pozerali na mozgovú obrnu, ako na neprogresívne ochorenie, ktoré vzniklo na základe poškodenia  nezrelé mozgu u detí. Takto poškodený mozg sa stále vyvíja a prináša veľké množstvo príznakov. Ide hlavne o porušený motorický vývoj dieťaťa, v jednom alebo viacerých vývinových aspektoch a tiež o porušený svalový tonus a porušenú koordináciu pohybu.

Podľa kvality posturálneho svalového tonusu vytvorili manželia Bobathovci klasifikáciu detskej mozgovej obrny, ktorá má slúžiť predovšetkým na uľahčenie komunikácie medzi terapeutmi, aby napomohla pri výbere vhodných terapeutických postupov.

Terapeut  Bobath konceptu, na základe vstupného vyšetrenia, počas ktorého sa zameriava na to, čo dieťa dokáže bez pomoci, s pomocou, čo nedokáže a v závislosti na kvalite tonusu a spôsobe pohybu stanovuje svoj liečebný plán a cieľ. Tento cieľ dosahuje použitím terapeutických postupov, ktoré  aplikuje veľmi konkrétne a vždy vníma pacienta a jeho odpoveď na tieto postupy. Podľa týchto reakcií  prispôsobuje  terapiu. Hovoríme o tom, že terapeut vykonáva handing: ide o nevyhnutnú dopomoc k tomu, aby pacient mohol vykonať pohyb kvalitne a samostatne. Tieto postupy sú zamerané predovšetkým na pozitívne ovplyvnenie patologického svalového tonusu pacienta, aby uľahčili dieťaťu vykonávať pohyb  správne, čo najekonomickejšie a najjednoduchšie. Terapeut  neučí dieťa pohybom, ale robí všetko tak, aby zabezpečil, že pacient  môže pohyb vykonať sám a správne. Celá terapia je vedená pre funkciu (možnosť niečo vykonať, urobiť…). Cieľom terapeuta je umožniť dieťaťu získať novú senzomotorickú skúsenosť a tým posunúť jeho vývoj vpred. Terapeut často ku svojej terapii používa veľa pomôcok na dosiahnutie svojho cieľa (gule, valca, lavice, nestabilný povrch, atď.)

Základným znakom Bobath konceptu je pracovať v tíme. V strede tímu je vždy dieťa a jeho rodina. Všetci ostatní terapeuti (logopéd, fyzioterapeut, povolania terapeut) by mali na problém dieťaťa pozerať  rovnakými očami a mali by byť schopní uplatniť vhodné terapeutické postupy.

Handling v poňatí NDT Bobath konceptu

Handling je zpôsob, ako sa dieťaťa dotýkať a manipulovať s ním počas každodenných aktivit už od narodenia. Dôležité je dodržiavať určité pravidla tak, aby bol podporovaný zdravý vývoj. U detí chorých, postihnutých alebo s vývojovým oneskorením je handling súčasťou terapie.

Handling v širšom význame znamená akúkoľvek manipuláciu s dieťaťom v rámci bežnných denných aktivít ako sú kŕmenie, nosenie, kojenie, obliekanie umývanie. U väčších detí je potrebné handling zapojiť pri hre alebo pri pohybových aktivitách. Môžeme ho použiť u zdravých, nedonosených ale aj u detí s oneskoreným motorickým vývojom a tiež u detí s DMO. Vo všetkých prípadoch je potrebné dodržiavať určité zásady, aby sme podporili správny vývoj.

 • ovplyvnenie svalového napätia – terapeut špeciálnymi technikami počas handlingu optimalizuje svalové napätie pre prevedenie zamýšlanej činnosti
 • správna skúsenosť – dieťa by malo počas handlingu získať najkvalitnejšie pohybové a zmyslové skúsenosti
 • samostatná aktivita – handling nie je nikdy pasívnym pohybovaním pacientom, terapeut by mal umožniť dieťaťu najväčšiu možnú samostatnú aktivitu
 • aby bol handling vykonávaný správne a umožnil dieťaťu čo najväčšiu samostatnú aktivitu, je dôležité dodržiavať zásady handlingu ku ktorým patrí:
 • žiadne nevhodné pohybové vzory – všetky pohyby by mali byť rovnaké ako pohyby u zdravých detí
 • správna miera dopomoci – k vykonaniu požadovanej činnosti by malo dieťa dostať iba toľko dopomoci, koľko je nevyhnutne potrebné
 • správne držanie tela = alignment – počas aktivít by sme mali zachovávať napriamenú os trupu a správne postavenie jednotlivých časti tela voči sebe navzájom
 • mobilný prenos zaťaženia – u všetkých činností by mal pacient prenášať ťažisko aktívne z jednej strany na druhú

Handling v terapii je využívaný práve v detskej rehabilitácii pri Bobath koncepte. Počas terapie terapeut používa rôzne techniky. Starostlivosť o pacienta prebieha celý deň – 24 hodinový koncept. Ide o tímovú spoluprácu v centre ktorej je dieťa a jeho problém. Všetci členovia tímu by mali byť zaučení v správnom handlingu pre konkrétne dieťa. Členmi tímu sú aj rodičia, ktorí vykonávajú bežné denné aktivity s dieťaťom v domácom prostredí a tak musia byť zaučení a inštruovaní!

Zhrnutie

 • handling je správna manipulácia s dieťaťom počas každodenných aktivít
 •  je potrebné dodržiavať nastavené pravidlá pre podporu správneho psychomotorického vývoja
 • handling je možné používať u zdravých aj chorých detí
 • u detí s oneskoreným vývojom je neoddeliteľnou súčasťou terapie
 • optimalizuje svalové napätie
 • umožňuje dieťaťu samostatne vykonať zvolenú aktivitu a tým získať pozitívnu skúsenosť z pohybu

Obr. 1: Aktivita – stoj s oporou

Obr. 2: Aktivita – kľak s hrou pri zachovaní alignmentu

Obr. 3: Handling – hra v osi na kolenách terapeuta alebo rodiča

Obr. 4: Handling – pretáčanie dieťaťa na kolenách terapeuta s prenosom ťažiska

Obr. 5: Handling – transfér zo šikmého sedu do kvadrupedálnej polohy