1. OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou VIVENT s.r.o., so sídlom Martinčekova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 36 832 758, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 47892/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza na webovej stránke Prevádzkovateľa www.kidocentrum.sk (ďalej ako „webová stránka“) a profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach Facebook a INSTAGRAM s názvom „KIDO centrum / kido_centrum“.

Informácie o spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza mimo webovej stránky Prevádzkovateľa má Prevádzkovateľ zdokumentované v príslušných interných predpisoch a v relevantnom prípade Vám ich poskytne. Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prostredníctvom elektronického obchodu Prevádzkovateľa na www.kidoop.sk nájdete na uvedenej webovej adrese, v pätičke elektronického obchodu.

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja.

Prevádzkovateľ spracúvané Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese VIVENT s.r.o., Martinčekova 30, 821 02 Bratislava alebo e-mailom na e-mailovú adresu dpo@kidocentrum.sk.  Prevádzkovateľ v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu.

2. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby mohol plniť uzatvorené zmluvy, zákonné povinnosti, spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Prevádzkovateľ o Vás spracúva osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov. Konkrétne kategórie osobných údajov, ktoré o Vás Prevádzkovateľ pri jednotlivých účeloch spracúvania spracúva, sú špecifikované nižšie, v tabuľke účelov.

3. ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, na ktoré Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

 

Účely Právny základ Kategórie osobných údajovDoba uchovávania 
Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, správy na sociálnej sieti, e-mailovej komunikácie alebo telefonicky

 

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým odpovedanie na správy prijaté správy pre riadne vedenie obchodnej komunikácie, získavanie nových zákazníkov a kvalitu poskytovania služiebMeno, priezvisko, e-mail, tel. č., iné údaje uvedené v správe30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr
Prijímanie a evidencia nezáväzných rezervácií stretnutí za účelom konzultácií a poradenstva na webovej stránke www.kidocentrum.sk

 

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané v rámci predzmluvných vzťahov (plenie zmluvy)meno a priezvisko, e-mail, tel. č., dátum rezervaćie, informácia o druhu poradenstva, o ktoré má klient záujemdo uskutočnenia termínu stretnutia a uzavorenia zmluvy alebo 6 mesiacov odo dňa prijatia nezáväznej rezervácie
Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôbČl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkouBežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadostiDo vybavenia uplatnených práv
Evidencia uplatnených práv dotknutých osôbČl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisovBežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti5 rokov odo dňa uplatnenia práv
Vyhotovovanie fotografií dotknutých osôb a ich zverejňovanie (pri spolupracujúcich osobách aj zverejňovanie mena, priezviska, titulu, funckie a kontaktných údajov) na komunikačných kanáloch Prevádzkovateľa (webová stránka, sociálne siete) a na prezentačných materiáloch Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osobyFotografia, iné osobné údaje (meno, vek, ak na to dotknutá osoba udelí súhlas)3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Vyhotovovanie fotografií dotknutých osôb a ich zverejňovanie na prezentačných materiáloch prevádzkovateľa (pri výkone vzdelávacej činnosti prevázdkovateľa, napr. prezentácií pre odbornú verejnosť)Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osobyFotografia3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Posielanie informácií o činnosti prevádzkovateľa a jeho aktuálnej ponuke (priamy marketing – elektronický newsletter, poštový newsletter)Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osobye-mailová adresa, poštová adresa, meno, priezvisko3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Posielanie informácií o činnosti prevádzkovateľa a jeho vlastných službách (priamy marketing voči existujúcim a bývalým klientom)Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia –  spracúvanie je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je záujem na udržaní existujúcej klientely a  jej informovaní a aktuálnych službách prevádzkovateľa

 

meno, priezvisko, funkcia v spoločnosti klienta, e-mailová adresa3 roky odo dňa poskytnutia služieb alebo do odhlásenia sa z odberu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Spracúvanie osobných údajov za účelom merania návštevnosti webových stránok a cielenie reklamy prevádzkovateľa Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osobyIP adresa a iné údaje o aktivite na webovej stránke prevádzkovateľanajdlhšie 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnost nastane skôr

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté (napríklad implementovaný SSL certifikát na webovej stránke).

4. Zdroj osobných údajov

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich samy poskytnete (pri poslaní správy cez kontaktný formulár na webovej stránke, prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky). V niektorých prípadoch, najmä Prevádzkovateľa kontaktuje obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt.

Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Vám Prevádzkovateľ dodať tovar, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti.

5. Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní a iným dozorným orgánom.

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria: spoločnosť poskytujúca služby vedenia účtovníctva, spoločnosť poskytujúca služby správy webových stránok, spoločnosť poskytujúca hostingové služby, obchodní zástupcovia Prevádzkovateľa (fyzické osoby – podnikatelia) a partnerská spoločnosť poskytujúca administratívne a pomocné služby – KIDO Centrum s.r.o..   

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patrí aj spoločnosti Google, LLC a Facebook, Inc., ktoré poskytujú analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi s ukladaním týchto súborov súhlas.

K príjemcom Vašich osobných údajov patria aj prevádzkovateľ sociálnych sietí Facebook a INSTAGRAM v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti alebo ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vaše fotografie na sociálnej sieti pri prezentačnej činnosti.

6. PRENOS do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Pri využívaní analytických a marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa  a v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vašej fotografie na sociálnych sieťach prichádza k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnostiam Facebook, Inc. a Google, LLC.. Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov.

7. Ako dlho Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie. To znamená, že osobné údaje spracúva výlučne počas doby počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak.

Dobu uchovávania Vašich osobných údajov stanovil Prevádzkovateľ v súlade s príslušnými právnymi predpismi tak, ako je to uvedené vyššie, v tabuľke účelov.

O dobe uchovávania Vašich osobných údajov Vám Prevádzkovateľ poskytne bližšie informácie taktiež v prípade, ak o to požiadate.

8. Využíva Prevádzkovateľ profilovanie a automatizované rozhodovanie?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

9. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 

 Vaše právo Popis 
Právo na prístup

 

Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

Právo na opravu

 

Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

 

Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

 

Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

 

Právo na prenosnosť údajov

 

 

 

 

 

 

 

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

 

 

PRÁVO NAMIETAŤ

 

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

 

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.
Právo podať sťažnosť alebo podnet

 

V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

 

10. Ako môžete získať ďalšie informácie a uplatniť svoje práva?

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad môžete uplatniť:

  • písomne, zaslaním žiadosti na adresu VIVENT s.r.o., Martinčekova 30, 821 01 Bratislava alebo
  • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy dpo@kidocentrum.sk.  

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

11. Platnosť

Tieto Zásady sú platné a účinné od 9.9.2020

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom oboznámi, a to minimálne 14 dní vopred.