Dominik, narodený  23. september 2018, v 40. gestačnom týždni, s váhou 3000g, dížkou 50 cm, s negatívnou pre- a perinatálnou anamnézou. V novorodeneckom období  rozvoj meningoencefalitídy s etiológiou HSV2 ( genitálny herpes ) a rozvojom postinfekčnej epilepsie s fokálnymi motorickými záchvatmi a poruchou vedomia. Operovaný glaukóm na ľavom oku.  T.č. dieťa  v liečbe sekundárnej epilepsie s diagnózou DMO kvadruspastická forma akcentovaná vpravo s mentálnou retardáciou.

Terapia:

Po zahájení rehabilitačnej liečby  v 2 mesiaci veku,  dieťa cvičilo Vojtovou reflexnou lokomóciou. Po zhoršení epileptických záchvatov a postupnej rezistencii na liečbu bola zrušená Vojtova reflexná lokomócia v 16 mesiacoch veku dieťaťa.. Od februára  2019 zahájený NDT Bobath koncept. Pri vstupnom vyšetrení dieťa plačlivé, apedálne, kvadruspastické, výraznejšia spasticita na pravej strane. Pravá horná končatina bez opory a úchopu.

Cieľom terapie je možnosť samostatnej hry Dominika vo vyšších pozíciách.

Terapia je vykonávaná s ale aj bez PCO trupovej ortézy, ktorá Dominikovi ale aj terapeutovi pomáha s lepšou kontrolou hlavy, s aktiváciou brušných a chrbtových svalov do centra a k uvoľneniu horných a dolných končatín pre funkciu. Hlavnou funkciou pre horné končatiny je opora o ruky s prenosom ťažiska a možnosťou sa hrať. Terapiu prevádzame aj v stoji pri opore, alebo vo vertikalizačnom stojane, aby sme zabránili luxácii bedrových kĺbov.

Obrázok 1)  sed bez trupovej ortézy (bez PCO)

Obrázok 2) sed s trupovou ortézou s oporou o horné končatiny (s PCO)

Rozdiel medzi obrázkami: vidíme, že bez trupovej ortézy je výrazná kyfóza na celej chrbtici, hlava je zvesená, horné končatiny s oporou len o ľavú hornú končatinu, pravá flektovaná v intrarotačnom postavení . Po naložení PCO ortézy vyrovnaná kyfóza, hlava napriamená, ramená smerujú kaudálne, horné končatiny uvoľnené do opory. Sed stabilnejší.

V stoji s PCO ortézou vidíme lepšiu kontrolu hlavy, napriamenie sije, aktívnu prácu trupu, oploštenie kyfózy, prenos ťažiska aj na pravú stranu tela, oporu o pravú HK a uvoľnenie ľavej HK pre hru.

V terapii s PCO ortézou využívame aj pozíciu vysokého kľaku s prenosom ťažiska na pravú stranu, s centráciou do stredu tela.

Viac informácií o účinkoch a terapii v kontexte s kompresnou terapiou PCO:
https://www.kidocentrum.sk/fyzioterapeuticke-sluzby/

Informácie zverejnené vďaka súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.